• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/12 ساعت 10:28

    امریکن کانزروتیو:اگر جان بولتون واقعابر این باوراست که می‌تواندباضربه‌ای نظام #ایران راسرنگون سازد،بیشترازآنچه می‌پنداشتیم،فریب خورده افرادی هوچی‌گر ازایران،کشوری که ازآن متنفرند،پیش‌بینی نادرستی دارندوبنابراین وقتی به تحلیل اوضاع این کشورمیپردازند،تمایل به افراط ازاین کشور دارند