• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/04/12 ساعت 18:28

    ۲)اگرآنهاقابل اعتمادهم باشند!نبایدبه آنها اعتمادکرد،چالشی که اکنون برجام باآن مواجه است؛ ۳)مگراروپادر۸۲-۸۴ویادولت اوباما،قابل اعتمادبودکه باآنهامذاکره کردیم؟ویامگرسایرین قابل اعتمادندکه باآنهامذاکره می‌کنیم؟اگراینگونه بود،نبایدکشوری درهمین چندهفته به تهدیدِتحریم پاسخ مثبت می‌داد!