• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/04/12 ساعت 18:23

    «مذاکرهءدرست» این روزهادلیل اصلی مخالفت باهرنوع مذاکره،این عنوان می‌شودکه«آمریکاویااروپا قابل اعتمادنیستند»؛این سخن ازچندجهت چالش‌برانگیزاست: ۱)اصولامبنای مذاکره درسیاست خارجی، اعتمادنیست،وهرکس مذاکره رابراعتماد استوارکندخطاکرده است؛چه باآمریکاباشد،چه اروپا،وچه باروسیه باشدیاچین؛