• این‌قدر احمق‌م که هنوز به معجزه دل می‌بندم. سناریوی رخ‌دادش رو می‌نویسم و با اطمینان به مسیر تحقق‌ش نگاه می‌کنم و ذره‌ذره که به اختتامیه نزدیک می‌شه امیدم هم بیش‌تر می‌شه که نکنه واقعن یه جایی داره صدات شنیده می‌شه؛ ولی تقدیر ماست نیمه‌کاره‌موندن رؤیاها.