• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/12 ساعت 11:15

    اینکه از «خشکسالی به دلیل بی‌حجابیه» به «خشکسالی به دلیل دزدیدن ابرهاست» رسیدیم، خودش یک گام رو به جلوست. نیمه پر لیوان رو ببینید