• آقای #کیروش کاش فقط برای یه دفعه هم که شده، فیلم بازی نکنی و واقعا استعفا بدی و بری. بعد از ۷ سال، تنها دست‌آوردت زیر توپ زدن و دفاع اتوبوسیه. با این ذهنیت، تو آسیا هم به هیچ جا نمی‌رسیم.