• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/04/12 ساعت 18:32

    ۴)لذا مبانی مذاکره ویاعدم مذاکره،مبانی کاملا متفاوتی است؛قابل اعتمادویا … بودن، پیش‌شرط ویاشرط لازم نیست و بایددرحین «مذاکرهء درست»، پدیدآید. مبانی مذاکره را،درست استوارکنیم.