• علیرضا نجف زاده   ARNAJAFZADEH@

    1397/04/11 ساعت 22:13

    خوشبختی دیگران، از خوشبختی توڪم نمیڪند! و ثروت آنان رزق تو را ڪم نمیڪند و صحت آنان هرگز نمۍگیرد سلامتۍ تو را.. پس «مهربان» باش و آرزو ڪن براۍ دیگران آنچہ را ڪہ آرزو میڪنۍ براۍ… https://www.instagram.com/p/BkvPKBZBRJQ/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱pr۶y۸y۴wmmxd …