• #آب نیز چون #اقتصاد یک مقوله حاکمیتی است. مردم می‌توانند با تغییر الگوی رفتاری همچون مُسکن نقش مهمی در کاهش درد داشته باشند و مرگ را به تأخیر بیاندازند اما هر دو #سرطان در نهایت به شیمی درمانی و جراحی اساسی نیاز دارند که هم #اراده جدی بیمار را می‌طلبد و هم درد و هزینه زیادی دارد.