• مخالفان #نظریه_توطئه به مرور زمان یا تنبیه می‌شوند، یا از تلاش برای انکار خسته می‌شوند و سکوت می‌کنند و یا باور می‌کنند و تکرار می‌کنند. حتی در بسیاری از موارد، مخالف از انکار کننده به #بهره_جو تبدیل می‌شود و با سوار شدن بر موج، شهرت و منافع مالی کسب می‌کند.