• مکان سخنرانی #اهواز و زمان آن اردیبهشت ١٣٩٥ است. https://www.mehrnews.com/news/۳۶۵۷۲۴۱/ مادرکشی-در-اهواز-ایران-به-ورشکستگی-آبی-دچار-شده-است