• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/11 ساعت 12:07

    وضعیت اینجوری شده که حتی وقتی از سردرد بنویسم، یکی میاد می‌گه: مگه شماها سر درد هم می‌گیرین!