• اصلاح طلبان میگویند چیزی دست دولت نیست که مشکلات را حل کند. پس چرا شب انتخابات می‌فرمودند به کاندیدای ما رای بدهید کل مسائل عالم را به طرفه العین حل میکنیم؟