• #بزرگوار بعد نیم ساعت از زیر دوش آمد بیرون با ابهت به مسئول استخر فرمود:
    به … بگو رو آچار پرینت بگیره و بنویسه:«در مصرف آب صرفه‌جویی کنید»