• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/04/10 ساعت 20:37

    «کشتیرانی نیمه انحصاری دلیل عدم اقبال به رشته دریانوردی» یکی از دلایل عدم اقبال رشته #دریانوردی این است که خطوط کشتیرانی متنوع در کشور وجود ندارد و در عین حال بخشی از دلایل نیز به این موضوع مرتبط است که سهم دریانوردان ایران در آب‌های #بین_المللی کم است. http://jahaneghtesad.com/٪da٪a۹٪d۸٪b۴٪d۸٪aa٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c-٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۸٪ad٪d۸٪b۵٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۴-٪d۸٪b۹٪d۸٪af٪d۹٪۸۵-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴-٪d۸٪a۸/ …