• آن عقل کلی که خیال می‌کند مردم ایران #آشوب را عامل بهبود وضع اقتصادی خود خواهند دانست، همان است که می‌خواست ایران را محاصره کند و حالا خود محاصره شده!