• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/10 ساعت 23:13

    یک دهم نه اگر حتی یک صدم بودجه‌ای که خرج فوتبال شد را خرج آب می‌کردیم امروز خوزستان بی آب نبود ….