• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/09 ساعت 22:00

    سیاست تزریق #نقدینگی بی حساب دارای چنین اثری است که ناخواسته مردم را فقیر می‌کند #دولت به شدت باید جلوی این سیاست غلط را بگیرد