• #کارشناس آوردن #تلویزیون داره میگه: گردشگری این نیست که ارز بردارین برین خارج از کشور، تو خونه تون گردشگری کنین!!!مثلا شامتون و هرشب تو هال میل میکنین، امشب با خانومتون برین تو اون یکی اتاق بخورین!این یعنی گردشگری!!! #سکوت #ارز