• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/09 ساعت 20:00

    سایپا ظاهرا پراید ثبت نام کرده..ملت ریختن همه رو خریدن! با این ملت می‌شه به جنگ گرونی رفت؟