• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/08 ساعت 23:23

    من برای شخص آقای #نوبخت احترام قائلم ولی او برای #دولت‌روحانی مشغول همان کاری‌ست که در شب مناظره سال ۸۴ برای مرحوم #هاشمی کرد. طبعا دوستان آن مناظره را به یاد دارند که جناب‌شان به تنهائی کلی از رأی‌های آن مرحوم را به سمت حریف سوق داد!