• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/08 ساعت 22:23

    ازترور #شهید_بهشتی بگیرید تا ۱۷۰۰۰ مردم کوچه وبازار که ازجنایت منافقین در امان نبودند حالاشما باورمیکنید اینهابه دنبال مطالبات مردمند؟!درصورتیکه با مردم،زمانی اینچنین میکردند وپشیمان هم نیستند! به اسم اصلاح میایندومردم را مثله میکنند. اینها نزد مردم ایران منفورهستند #BanTerrorOrg