• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/08 ساعت 22:23

    دشمنان تصور دارندطرح آمریکایی واسرائیلی خود راباحمایت‌ مالی عربستان،توسط #منافقین وسلطنت طلب‌ها وبا استفاده ازفضای مجازی بر موج مطالبات مردمی سوار شوند وبه خیال خود از اینراه میتوانند مردم رابرای تغییر نظام تحریک کنند،اما دستان جنایتکارانه‌ی آنان قابل دیدن است. #BanTerrorOrg