• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/08 ساعت 10:39

    #محمدباقرقالیباف: ۴درصد هستند که بر عرصه اقتصاد کشور مدیریت میکنند، این حوادث ارزی که پیش می‌آید همیشه ۴ درصدی‌ها حتما ثروتمندتر می‌شوند و توده‌های مردم حتما فقیرتر شده و این شکاف روز به روز بیشتر می‌شود.جوانان کم انگیزه هستند چون فرصت در اختیارشان نیست.