• به مرحله‌ی غریبی در انتخاب خونه رسیدیم که مای مشکل‌پسند می‌گیم باشه بریم قرارداد، یه ساعت بعد زنگ می‌زنن که آسمان خورده به زمین و دو روز صبر کنید ببینیم چی می‌شه.