• در چنین میدانی، فیلم‌های ایرانی که برای پرده‌ی بزرگ ساخته شده‌اند و سینماگران شاخص زنده می‌مانند؛ جوان‌ترها هم با آثار ارزان‌شان یا به سینمای جریان اصلی می‌رسند، یا در سینمای مستقل رشد می‌کنند. باقی آثار بی‌دلیل هم حذف می‌شوند. همان نظام استودیویی که سال‌ها از آن گفته‌ایم.