• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/07 ساعت 07:48

    اظهارات نماینده #فرانسه: علی رغم خروج آمریکا از برجام، این توافق باقی است و این تصمیم نباید بر اجرای آن اثر بگذارد. تا زمانی که ایران به برجام پایبند باشد، فرانسه به آن پایبند است. ایران بایستی به تمامی تعهداتش در قطعنامه، از جمله تعهدات در ضمیمه B متعهد بماند