• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/04/07 ساعت 20:55

    امروز به این نتیجه رسیدم که : واقعا و جدی جدی در مقطع حساس کنونی هستیم!