• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/07 ساعت 22:50

    نقدینگی ای که طی پنج سال گذشته به #اقتصاد کشور افزوده شده، سه برابر نسبت به گذشته است.این نقدینگی همانند سیل غیرقابل کنترل شده است که آثار ویرانگری در نرخ ارز ومسکن وخودرو دارد #دولت باید رشد نقدینگی را کاهش دهد وآن را مدیریت وبه سمت تولید هدایت کند در اینصورت کنترل خواهد شد