• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/07 ساعت 15:12

    #دولت هزینه‌های اضافی بسیاری دارد! سفرهای خارجی برخی مدیران گاهی تا آبدارچی و پستچی نیز پیش می‌رود، همچنین هزینه‌های همایش‌هایی که خروجی قابل توجهی ندارند نیز یکی از موارد اسراف در بودجه کشور است بودجه عمومی دولت هزینه‌های اضافی بسیاری دارد که قابل صرفه جویی است #اقتصاد