• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/04/06 ساعت 11:25

    . اینکه شمعدانی را «جانم» صدا می‌زنم، دست خودم نیست همیشه فکر می‌کنم که گل‌ها را تو به دنیا آوردی به گل‌های مریم و نرگس و یاس یا همین بنفشه و شب بو نگاه کن زیبایی شان به تو… https://www.instagram.com/p/BkhNGfvF۱Ye/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱cimrt۶ul۰wcm …