• این سلسله گزارش‌های جواد رسولی از اسپانیا تصویر بهتر و دقیق‌تری از این کشور در جام به دست می‌دهد؛ تیمی که هنوز معلوم نیست از آن بحران اول جام، سلامت بیرون آمده یا نه.