• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/05 ساعت 22:11

    مردم مطالباتی دارند امابه شیوه‌ی دشمنان آنرابیان نمیکنند.دشمن باتعداد معدودی نفوذی،سعی میکند #مطالبات_مردمی را به سمت خود جهت دهد وبه حرکتی آشوبگرانه تبدیل کند. به طورصریح معتقدم نظام ماهیچگاه از مردم آسیب ندیده است واین گونه مسائل مربوط به نخبگان اعم از مسئولین وغیرمسئولین است