• دولت کاملا درست می‌گوید که بخش اصلی بحران فعلی عملیات روانی دشمن روی مردم ایران است. اما ۱- عملیات روانی روی بستر ناکارامدی اقتصادی دولت نشسته ۲- عملیات روانی مبتنی بر شبکه‌های مجازی مورد حمایت دولت است ۳- بخش اصلی عملیات ر‌وانی را حامیان اصلاح طلب دولت در همراهی با ترامپ میکنند.