• امشب دختر کوچک من گریست که چرا تیم #ایران صعود نکرد. مادرش دلداری اش می‌داد که ‘ولی خوب بازی کردیم’. پذیرفت. ممنونم از کسانی که ولو برای چند لحظه بهانه‌ای فراهم کردند تا کودک من به ایران عشق بورزد.