• قبل اتفاق برای خودم، نمی‌فهمیدم این گریه روی شونه‌ی غریبه رو. دیدن این ویدیو پرت‌م کرد به حیاط خانه‌ی سینما؛ روز خداحافظی با یکی از نزدیک‌ترین رفقام. تا قبل‌ش محکم بودم. تا قبل رسیدن آمبولانس. دیدن‌ش رو دست مردم باعث شد رو شونه‌ی بی‌ربط‌ترین آدم جهان هق‌هق کنم. می‌فهمم این حالو.