• بحران اقتصادی یا عمدی است یا بی عرضگی. مگر اینکه بگویند خیلی هم خوب داریم اداره می‌کنیم!