• سیروان خسروی   sirvan_khosravi@

    1397/04/04 ساعت 21:35

    وقتى میبینم که کمر مردم زیر بار مشکلات شکسته شده و من هم مثل تمام جامعه شرایط روحى نابسامانى دارم ، وقتى میبینم که تمام کسب و کارها تعطیل شده و نان آورِ خانواده چیزى جز شرمندگى به خونه ش… https://www.instagram.com/p/Bkc۷A۶۶ArXm/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=cm۰sbcn۷۲tvv …