• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/04 ساعت 10:19

    همان ۲۲۰ میلیون یورو رو اگر گوشی وارد می‌کردند و در بازار می‌فروختند، برایشان سود هنگفتی داشت ولی به اصلش هم رحم نکردند؛ باور بفرمائید اینها به #ایران مثل گوشت قربانی نگاه کرده و به آن حمله می‌کنند. دارائی‌ها را هر کسی بیشتر ببرد زرنگ‌تر است!