• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/04 ساعت 22:09

    دشمن میخواهد با سوءاستفاده از #مطالبات_مردمی که به حق هم هست #آشوب ایجاد کند اگر فضایی به وجود بیاید که به ایجاد بحران کمک کند،بیماردلان و کسانیکه با نظام جمهوری اسلامی ایران سرناسازگاری دارند،از آن فضاسوء استفاده میکنند