• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/04 ساعت 19:28

    بخش‌هایی از خاطرات #پدر که در حال ضبط آنها هستیم: آقای(شهید)‌رجائی آمد هیأت رئیسه و از این گفت که #مردم در یکی از شهرها به بانک‌ها مراجعه و پول‌هایشان را مطالبه کرده‌اند؛ پیشنهاد کردم که موضوع به #امام گفته شود و از همانجا با #احمدآقا تماسی گرفته شد و ایشان نزد امام رفت …