• احسان بداغی   EhsanBodaghi@

    1397/04/04 ساعت 13:12

    #کیهان به جای تجویز افزایش شفافیت، اصلاح ساختاری، افزایش مشارکت عمومی، خصوصی سازی واقعی، افزایش قانون گرایی و … برای بهبود شرایط اقتصادی، #اعدام و #مصادره_اموال را توصیه میکند. بدون شفافیت اما آیا کسی میتواند تضمین دهد که مفسدان اصلی اعدام خواهند شد، نه متخلفان خرده پا؟