• اینکه از حالا بگویند بسته #اروپا یک دستاورد است و #برجام حفظ شد، تصمیمی است که دولت باید بگیرد منتها از حالا فکر روزی که همگان از علت ناکارآمدی این بسته در حل مشکلات خواهند پرسید، باشند.