• وزیر ارتباطات گفته اسامی شرکتهای متخلف را اعلام می‌کنیم. این یعنی تقلیل دولت از ‘میکروفون’ به ‘ اعلامیه’! مبارک است.