• مدیریت فضا در مواجهه با دولتی که کار نمی‌کند، مردمی که در رنج و سختی اقتصادی گرفتارند و دشمنی که مترصد سوء استفاده و خنجر زدن است، بسیار پیچیده خواهد بود. اولی نقد، دومی همراهی و سومی طرد و نفی می‌خواهد. همه باید به هوش باشند.