• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/04/03 ساعت 23:20

    #منتظری:تحت همین عنوان زن و مرد و جوان و کودک و دختر و پسر را در #استادیوم جمع کردند و عده‌ای زن به این بهانه #روسری خود را برداشتند و شروع به آواز و رقاصی کردند؛ آیا خانواده‌های #شهدا که این سرمایه‌های عظیم را دادند این هدف را داشتند؟