• خط حزب‌ الله   khatehezbollah@

    1397/04/01 ساعت 12:57

    با حمله‌ آمریکا به افغانستان، عده‌ای از سیاسیون و جریان‌های سیاسی، با این تحلیل اشتباه که بعد از افغانستان، نوبت حمله‌ آمریکا به ایران است، در موضع #ترس و #انفعال قرار گرفتند.