• ناخودآگاه شکاک و بی‌رحم‌م سر گل‌های تیم‌های محبوب زندگی‌م، اول پی مردودشدن‌شون می‌ره. مدت‌هاست. که مطمئنه این شادی حق من نیست‌. امشب، جای دنبال‌کردن خط شادی بچه‌های تیم، خیره به دست بالای داور بودم. رفقا دورم روی هوا بودن و من خیره به پرده؛ که رؤیا سهم ما نیست. این حال خوب.