• خدابیامرز علی معلم همیشه می‌گفت ما ملتی هستیم با ۲۵۰۰سال تاریخ و نیم‌ساعت تأخیر. اجازه بدید «حسرت» رو هم من به‌ش اضافه کنیم.