• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/31 ساعت 22:46

    ملتی هستیم که : چه ببریم چه ببازیم چه مساوی کنیم چه صعود کنیم چه حذف شویم و … می ریزیم توی خیابون و بوق می‌زنیم !